Новости

А.Д Агролозар годинава произведе и извезе над 300 тона грозје од трпезната сорта Викторија

Грозје

А.Д Агролозар го произведува најдоброто грозје во источна Југо-источна Европа. Тука се вбројува сортата Викторија која е направена во Институтот за Хортикултурални истражувања во Романската сорта Кардинал и Афус Али. Сортата брзо се раширила во Романија, а после успешните обиди на адаптација, прифатена е од многу виногради во цела Европа. Викторија е произведена во чисто и еколошко опкружување и е одраз на нашата идилична клима.

victoriagrapesupclose victotiagrapes victoriagrapes2
victoriagrapes1 Viktoria victoriaselection
Grozje crno Grekolta2004Agrolozar 020_small

Ltd. Agrolozar produces the finest grapes in Southeast Europe. We can single out a special kind of grape- Victoria, which is known for its idle taste, size and colour. Victoria was made by Leopodtu Victoria nad Coridei Gheorghe at the Institute for horticultural research in the Romanian sort Cardinal and Afus Ali. This kind of grape was quickly spread in Romania, and after several atempts for adaptation was accepted in many vineyards all over Europe.

Victoria is produced in highly ecologycal surroundings, and has reflected the characteristics of our idilic climate.