Реклама за А.Д Агролозар

Новости

А.Д Агролозар годинава произведе и извезе над 300 тона грозје од трпезната сорта Викторија

Контакт

Ве молиме да ни го доставите Вашето мислење за нашите страници, нашата компанија, нашите производи и услуги. Доколку ни оставите Ваши податоци ќе бидеме во можност да стапиме во контакт со Вас. За сите ваши прашања и подетални информации контактираjте не на еден од следните начини: Телефон: 070 204 896; 034 375 188 Факс: 034 375 188 Пошта: АД `Агролозар` Хамзали, 2400 Струмица, Македонија Eлектронска пошта:            Општи информации:DelcoBaltovski@agrolozar.com.mk
Продажба:  agrolozar@agrolozar.com.mk
Поддршка на коминтенти:info@agrolozar.com.mk

Contact

Please tell us what you think about our web site, company, products, or services. If you provide us with your  contact information, we will be able to reach you in case we have any questions.
To get in touch with us, please use the following information or our contact page :
Telephone:  ++ 389 70 204 896; ++ 389 34 375 188
Fax:             ++ 389 34 375 188
Postal address: AD "Agrolozar" Hamzali, 2400 Strumica , Macedonia
Electronic mail:
General Information:
DelcoBaltovski@agrolozar.com.mk
Sales:
agrolozar@agrolozar.com.mk
Customer Support:
info@agrolozar.com.mk