Реклама за А.Д Агролозар

Новости

А.Д Агролозар годинава произведе и извезе над 300 тона грозје од трпезната сорта Викторија

Производи

А.Д. Агролозар ги произведува следните видови на овоштија:

Грозје

А.Д Агролозар го произведува најдоброто грозје во источна Југо-источна Европа. Тука се вбројува сортата Викторија која е направена од страна на Леоподту Викториа и Кордеи Џорџ во Институтот за Хортикултурални истражувања во Романската сорта Кардинал и Афус Али. Сортата брзо се раширила во Романија, а после успешните обиди на адаптација, прифатена е од многу виногради во цела Европа. Викторија е произведена во чисто и еколошко опкружување и е одраз на нашата идилична клима.

victoriagrapesupclose victotiagrapes victoriagrapes2
victoriagrapes1 Viktoria victoriaselection
Grozje crno Grekolta2004Agrolozar 020_small black grapes

Ltd. Agrolozar produces the finest grapes in Southeast Europe. We can single out a special kind of grape- Victoria, which is known for its idle taste, size and colour. Victoria was made by Leopodtu Victoria nad Coridei Cheorghe at the Institute for horticultural research in the Romanian sort Cardinal and Afus Ali. This kind of grape was quickly spread in Romania, and after several atempts for adaptation was accepted in many vineyards all over Europe.

Victoria is produced in highly ecologycal surroundings, and has reflected the characteristics of our idilic climate.

Бостан

А.Д.Агролозар е единствен производител на посебен тип на бостан, мини лубеница која се нарекува Бамболино. Овој бостан е познат по тоа што нема семки и неговата тежина достигнува од 1 до 2.5 килограми.

bambolino in the field bambolino packaged bambolino pieces
seedless watermellon field with watermellons

Ltd. Agrolozar is the sole producer of a special kind of watermellon called Bambolno. This kind of watermellon is seadless and has a weight from 1 to 2.5 kilos.

Праски

А.Д.Агролозар произведува голема количина на висококвалитетни праски:

Praski praski praski

Ltd. Agrolozar produces a large amount of high quality peaches.